لیپولیز لیپولیز

لیزر لیپولیز چیست

در تکنیک لیزر لیپولیز که به نسبت روشی جدید و تهاجمی در درمان سلولیت می باشد ، به وسیله ی پروپ لیزر به درون بافت های چربی وارد می شود و چربی ها را ذوب وبه شکل مایع در می آورد ، و با حرارتی که به چربی ها می دهد علاوه بر ذوب کردن بافت های چربی و خارج کردن چربی ها ، باعث آن می شود که یک نواختی بخصوصی در محل ساکشن به وجود آید . در ادامه مطالب به موضوع لیزر لیپولیز چیست بیشتر خواهیم پرداخت . عمل لیزر لیپولیز را چه نواحی از بدن می توان استفاده کرد :

لیپولیز

نکته هایی که بعد از انجام لیزر لیپولیز باید انجام شود به صورت زیر می باشد :