لیپولیز لیپولیز

اهمیت گن در لیپولیز

با این که لیپوماتیک تاثیر بسزایی در کم کردن وزن افراد دارد ، مراقبت های بعد از لیپولیز نیز خیلی مهم است و اهمیت دارد ، یکی از این موارد اهمیت گن در لیپولیز است . تعدادی از افراد که به دنبال لیپولیز هستند مراقبت های بعد آن را انجام نمی دهند مراقبت هایی از جمله پوشیدن گن مناسب ، رعایت نکردن طریقه ی صحیح نشستن و خوابیدن ، انجام ندادن ماساژ بطور اصولی که این باعث می شود که تاثیر مطلوبی از لیپولیز نگیرند . انتخاب گن مناسب یکی از مراقبت های بعد از لیپولیز است که رعایت کردن طریقه ی صحیح پوشیدن آن به دستور پزشک باعث می شود که مراحل بهبودی پس از لیپولیز سریع تر انجام شود .

لیپولیز

اهمیت گن بعد از لیپولیز :